نقاشی مدادرنگی و پاستل

مداد رنگی نوعی مداد است که مغزی آن رنگی برجای می گذارد. نوعی از نقاشی است که بوسیله مداد رنگی یا ترکیب مداد رنگی و پاستل بر روی کاغذهای مرغوب(به جز کاغذهای صیقلی و خیلی زبر) کشیده می شود. کاغذهای مرغوب بسیار فشرده و ضخیم هستند.
نقاشی مداد رنگی