رئالیسم یا واقع گرایی شیوه ای است که در آن هنرمند باید در نمایش طبیعت(طبیعت بدون انسان و با انسان) از هر گونه احساساتی گری خودداری کند. رئال بینی واقعی و رئالیسم به معنی واقعی گری و حقیقت گرایی، نوعی گرایش هنری است که اشیاء و موجودات را آنگونه که هستند؛ زشت را زشت و زیبا را زیبا ترسیم می نمایند.
رئالیسم
رئالیسم