هنر انتزاعی یا آبستره

هنر انتزاعی یا آبستره در قرن بیستم میلادی شکل گرفت.

این هنر گونه ای از هنر است که طراحی ها و اصول تصویرسازی از زندگی طبیعی را در هم شکسته و فرم و رنگ را در هم می آمیزد.

در واقع می توان گفت که این هنر طراحی هنرمند از احساساتش است. در این میان می توان گفت که هنر آبستره به تصویر کشیدن زندگی واقعی نیست، تنها گاهی قسمتی از حیات را بدون پرداختن به جزئیاتش نشان می دهد. هنر آبستره متشکل از سبک وسورئالیسم و دادائیسم و کوبیسم و فوویسم است.