نقاشی با مداد کنته یا زغال یا ترکیب هر دو

انواع زغال:1)زغال نرم 2)زغال با درجه سختی متوسط 3)زغال سفت

مدادهای کنته هم همین تقسیم بندی را از لحاظ نرمی و سختی دارند، اما به واسطه محافظ چوبی مدادگونه آن می تواند طول عمر بیشتری برای طرح داشته باشد. طراحی با زغال جذاب است، زیرا اختیار کافی دارید تا حرکات بزرگ و چرخشی بر روی کاغذ ایجاد کرده و در عین حال کثیف کاری کنید.